bilişsel alan-Geştaltçı kuram


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Öğrenmeyi yalnızca U-D (uyarıcıuyarıcı-davranışdavranış) bağlantısı ve koşullamakoşullama ile açıklamanın yetersizliğini; öğrenmede “bilmebilme, kavramaKavrama, sezme” gibi zihinselzihinsel etkinliklerin daha baskınbaskın olduğunu; öğrenmede hem zekânın hem güdülenmenin hem de geçişin etkenetken olduğunu ileri süren öğrenme kuramıöğrenme kuramı. Öğrenmeöğrenme İlkeleri: Kuramın oluşturucularının başlıcaları Max WertheimerMax Wertheimer, W. Köhler, K. Kofka ve Ausubel’dir. Bunların belirlediği öğrenmeöğrenme ilkeleri şöyle sıralanıyor: (1) Öğrenilecek içeriğin ya da çözülecek sorunun yapısında öğeler, öğeler arası ilişkiler bulunmalıdır. Öğrenciöğrenci bu öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri görmeli, inceleyip açıklayabilmelidir. İçerik ve sorunun doğru algılanması çok önemli olduğu için, bunlar tutarlı biçimde yapılandırılmalıdır. (2) Kazandırılacak davranışlar ve onlarla ilgili içerik düzenlenirken öğrencinin gelişimgelişim düzeyi göz önünde bulundurulmalı; içerik ve onunla kazandırılacak davranışdavranış, basit ve anlamlı bütünlerden, daha karmaşık bütünlere doğru sıralanmalıdır. (3) Anlayarak, kavrayarak öğrenilenler, ezberlenerek öğrenilenlerden daha kalıcı oluyor ve başka alanlara geçişleri daha kolay sağlanıyor. (4) Öğrenimöğrenim yaşantıları arasındaki ilişkileri, öğrencinin kendisi bulmalıdır. Öğrenilenlerin kalıcı olması ve geçişinin sağlanması için öğrenciye, bulduğu ilişkileri uygulamaUygulama ortamı hazırlanmalıdır. (5) Her eğitimeğitim durumunda öğrenciye dönütdönüt verilmelidir. Bu yolla öğrenciöğrenci, ne aşamada öğrendiğini bilmelidir. Öğrenciye tam olarak öğrendikleri, yanlışları, eksikleri bildirilmelidir. Bu yaklaşımla, öğrenciöğrenci, öğrenmeye karşı olumlu tutumtutumolumlu tutumtutum geliştiriyor ve istenilen davranışı tam olarak öğrenebiliyor. (6) Öğrenciye kazandırılması hedeflenen davranışlar, onun hazırbulunuşluk düzeyine göre belirlenmelidir. Öğrenciöğrenci, kazanacağı davranışları bilmelidir. Bunları bilmesi, öğrencinin güdülenmesini sağlıyor. (7) Öğrenmeöğrenme, bir yaşantıyla gerçekleşmiyor. Öğrencinin geçmiş yaşantıları da yeni öğrenecekleri üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle yeni öğrenmeler, öğrencinin daha önceki öğrendiklerinden yola çıkılarak gerçekleştirilmelidir. Bu kuramı oluşturanlara göre öğrenmeöğrenme bir ürün değil; daha çok bir süreçtir. Kişinin bu süreçte, bilgiyi nasıl elde ettiği ve yapılandırdığı önemlidir. Çünkü öğrenmeöğrenme, gözlemlenebilen davranışdavranış değişikliklerinden daha çok şeydir. Öğrenmede asıl, gözlemlenemeyen içsel bilişsel süreçlerbilişsel süreçler önem taşıyor. Öğrenciöğrenci, edilginedilgin değil; etkenetken olduğundan, öğrenmeöğrenme-öğretmeöğretme stratejisi, yöntemyöntem ve teknikleri ile öğrencinin önceden bildiklerinden de bu süreçsüreç etkileniyor. Bkz. bilişsel alanalan; bilişsel alan kuramıalan kuramı; öğrenme kuramları.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol