çocuk sömürüsü


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Çok karmaşık ve tehlikeli bir sorunlar yumağı; çocuk istismarıçocuk istismarı. Çocuk sömürüsüçocuk sömürüsü, çocuğun ihmal edilmesinden bedenselBedensel, duygusalduygusal ve cinselcinsel sömürüsüne dek birçok yönü olan bir konudur. Böyle olmakla birlikte, birçok durumda, çocuğun uğradığı tecavüztecavüz ile eşanlamlı olarak kullanılıyor. Çocuk Sömürüsünü Artıran ve Çocuğu Sömürüye Yatkın Kılan EtkenlerÇocuk Sömürüsünü Artıran ve Çocuğu Sömürüye Yatkın Kılan Etkenler: (1) Sömürenin Kendi Çocukluğu: Çocukçocuk sömürücülerinin çoğunun, çocukluğunda sömürülen kişiler oldukları görülüyor. (2) Sömürücülerin Alkolalkol, Uyuşturucu Madde Kullanımına Bulaşmış Olmaları: Çocukçocuk sömürüsüne girişenlerin en az yarısının alkolalkol, uyuşturucu gibi madde kullanımına bulaşmış oldukları görülüyor. (3) Aileaile ile İlgili StresStres: Çekirdekçekirdek ailenin ve taşıdığı yapısal destek sistemlerinin dağılması sonucu, üvey anneli ve üvey babalı yaşamak zorunda kalma ile çocuk sömürüsüçocuk sömürüsü arasında bir bağ kuruluyor. (4) Dinsel, Ahlaksalahlaksal Çocukçocuk Disiplini Konusundaki İnançlar: Bunlar, özellikle bedenselBedensel sömürüsömürü (cezaceza) konusuyla ilişkili olabiliyor. (5) Çocuğun Kendisi: Engelliengelli, süreğensüreğen hastalığı olan çocuklar, bu konuda yüksek riskRisk grubuna giriyorlar. Çocuğun beslenme zorlukları, tuvalet eğitimine tepkitepki vermemesi, çocuğun sürekli ağlaması, boyun eğmeme davranışlarına karşı anne babanın dayanma gücü gösterememesi, çocuğu sömürülmeye iten etkenler arasında yer alıyor. Çocuk Sömürüsünün, Niteliğine Bağlı Olarak ÇeşitleriÇocuk Sömürüsünün, Niteliğine Bağlı Olarak Çeşitleri: (1) İhmal Etme: En çok rastlanan ve öldürücü olan çocuk sömürüsüçocuk sömürüsü türü budur. Çocuğun barınma, güvenlik, beslenme ve gözetim gereksinimlerinin karşılanmaması, çocuğun bedenselBedensel, eğitsel ve duygusalduygusal olarak savsaklanmasına yol açıyor. BedenselBedensel ihmal, tıpsal bakımı reddetmek ya da geciktirmek, evi terk etmiş olmak, evden atılmış olmak ya da evden kaçan çocuğun eve dönmesine izin vermemek ve yetersiz gözetim ve benzeri davranışları kapsıyor. Eğitsel ihmal, çocuğu okulokul çağında zorunlu eğitimden alıkoyma, çocuğun sürekli okuldan kaçmasına göz yumma ve özel eğitimeğitimözel eğitimeğitim gereksinimini karşılamama davranışlarını içeriyor. Duygusalduygusal ihmal, çocuğun sevgisevgi ve sevecenliksevecenlik gereksinimlerine karşı çokça ilgisiz kalma, gerekli ruhsalruhsal özeni göstermeme, çocuğun gözü önünde gerçekleşen eş sömürüsü ve çocuğun alkolalkol ya da uyuşturucu kullanmasını görmezden gelme gibi davranışlardan oluşuyor. (2) BedenselBedensel Sömürüsömürü: Karşılaşma sıklığı açısından ikinci sırayı alanalan çocuk sömürüsüçocuk sömürüsü türü budur. Bu sömürüsömürü, acımasızca ve kötüKötü amaçla çocuğa dayak atma; onu ısırma, yakma, sarsma gibi çocukta bedenselBedensel yıkıma yol açan eylemler olarak uygulanıyor. Kimi zamanzaman, anne baba ya da bakıcı, bile bile zarar verme isteği ile bedenselBedensel sömürüye başvurmamış olsa bile çocukçocuk, sonuçta şiddetşiddet görmüş, bedenselBedensel ve ruhsalruhsal yönden örselenmiş oluyor. (3) Duygusalduygusal Sömürüsömürü: Bu da sık rastlanan çocukçocuk sömürüsömürü türüdür. Duygusalduygusal sömürüsömürü, anne babaların ya da bakıcıların, çocuğu örneğin, karanlık tuvalete hapsetmeleri, aç bırakmaları gibi tuhaf, aşırıaşırı cezalandırıcı; “Artık seni sevmiyorum; başkalarının annesi (babası) olacağım.” gibi sözlü ruhsalruhsal korkukorku salıcı tutumtutum ve davranışlarıyla gerçekleştiriliyor. Bu tutun ve davranışlar çocukta ağır duygusalduygusal, zihinselzihinsel ve davranışsal rahatsızlıklara yol açabiliyor. (4) Cinsel Sömürüsömürücinsel sömürüsömürü: Çocukta derin ruhsalruhsal sarsıntılara yol açan ve etkisi sonraki yıllarda da duyumsanan; niteliği nedeniyle çoğu kez gizlendiği için, gözlemlenenden daha yaygın olduğu düşünülen bir sömürüsömürü türü de cinselcinsel sömürüdür. Çocuklar, cinselcinsel organları okşanarak, kendileriyle cinselcinsel ilişkiye girilerek; kendilerine tecavüztecavüz edilerek, erkekler arasında cinsel ilişkicinsel ilişki gerçekleştirilerek, göstermecilikgöstermecilik yoluyla, fahişeliğe yöneltilerek ya da pornografi aracı yapılarak sömürülüyor. Çocuklara yönelik cinselcinsel sömürünün tanısı, tedavisi ve önlenmesi, çok karmaşık ve zor bir konudur. Tanısı, özelözel uzmanların, pediyatristlerin, psikolojipsikoloji uzmanlarının, toplumsal görevlilerin, işbirliğini gerektiriyor. Çocukların ve anne babaların, olası çocukçocuk sömürülerini önlemek ve erkenden fark etmek için eğitilmeleri gerekiyor. Bu konuda gerekli bütün önlemleri almak ve çocukçocuk sömürüsünü köklü biçimde önlemek görevi devlete düşüyor. Bkz. sömürü; cinsel sömürüsömürü.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol