çocuk suçluluğu


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Hukuksal sorumluluksorumluluk yaşına girmemiş olan çocukçocuk ve gençlerin topluma zarar veren ve yasaların yasakladığı davranışları göstermeleri durumu. Toplumda geçerli olan ortak değerdeğer, kural ve davranışdavranış kalıplarına ters düşen, bunların dışına çıkan eylemlere suçsuç deniyor. İşlenen suçsuç çeşitlendirildiği gibi, örneğin çocuk suçluluğuçocuk suçluluğu ve yetişkinyetişkin suçluluğu gibi, onu işleyenlere göre de çeşitlendiriliyor. Hangi eylemlerin suçsuç olduğu, çağdaşçağdaş toplumlarda yasalarla belirleniyor. Kişiyi suça iten nedenleri suçlunun kişiliğini oluşturan etkenler ile yaşamını sürdürdüğü çevrenin doğaldoğal, toplumsal, ekonomik ve kültürel koşulları yaratıyor. Kalıtımla geçen zekâ geriliğizekâ geriliği, sarasara ve benzerleri, suçsuç işlemenin biyolojikbiyolojik nedenlerini oluşturuyor. Gelişimgelişim sırasındaki saplantılar, olgunlaşmamış cinselcinsel güdüler ve yüceltilememiş saldırganlık dürtüleri, en önemli ruhsalruhsal nedenler arasında yer alıyor. Toplumsal nedenlerin başında ise, aileaile geliyor. Çocukçocuk ve ergene çevrenin etkisi de daha çok aileaile kanalıyla iletiliyor. Önemli olan, suçluyu cezalandırmak değil, suçsuç işlemeyi önlemek; kişiyi suça iten bireysel ve toplumsal etkenleri ortadan kaldırarak suçsuç işlemenin önünü kesmektir. Çocukçocuk ve ergenlerin işlediği suçların nedenlerini bu amaçla araştırmak gerekiyor. Ülkemizdeki suçluların yaklaşık yarısını, 25 yaşın altındaki çocukçocuk ve gençler oluşturuyor. İleri yaş suçlularının yüzde 90’ının da çocuklukçocukluk ve gençliklerinde suçsuç işlemiş kimseler oldukları görülüyor. Bu sonuçlar, sorunsorun’un önemini açıkça gözler önüne seriyor. Çocukçocuk ve Gençlerin işledikleri Suçların Türleri: Bunlar da yetişkinyetişkin suçlarınkinden farklıdır. Başlangıçta eve, okula, çevreye uyumsuzlukUyumsuzluk, geçimsizlikgeçimsizlik, yalancılık, okuldan ve evden kaçmaKaçma, hırsızlıkhırsızlık, sürekli sinirliliksinirlilik, sözsöz dinlememe, başkaldırma, kuralları çiğneme, yangın çıkarma, saldırganlık olarak beliren uyumuyum bozuklukları, giderek suçsuç sınırının içine giren eylemlere dönüşüyor. Çocukçocuk, özellikle ergenlikergenlik döneminde, şiddete varan saldırgan eylemlere girişerek toplumsal kurallar ve yasalarla çatışıyor. Çeşitli hırsızlıklar, yankesicilik, küfür, bıçak ve tabanca taşıma, yaralama, dövme, öldürme gibi suçları işliyor. Gençlikgençlik yıllarında işlenen suçlardan biri de cinselcinsel suçlardır. Bunlar, toplumsal baskının etkisiyle kadın-erkek ilişkisinin çok katı kalıplara sokulması, cinselcinsel eğitimsizlik ve olumsuz toplumsal-ekonomik koşullar nedeniyle cinsel tacizCinsel Taciz, kız kaçırma ve ırza geçmegeçme biçiminde ortaya çıkıyor. Eğer suçsuç konusunda önemli olan, cezalandırmak yerine suçu önlemek ise, önce suça eğilimli ya da suçsuç işleyen çocukçocuk ve ergenlerin ortak ruhsalruhsal özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Bunlar bilinmeden suçlulara yardımcı olmak olanaksızdır. Suça eğilimlilerin ve suçsuç işleyenlerin ortak özellikleri şunlardır: Ergen, bir yandan sınırsız özgürlüközgürlük istiyor; öte yandan ise sorumluluktan kaçıyor, anne babaya ve öbür otoritelere direniyor. Çabuk öfkeleniyor, ölçüsüz ve yersiz tepkitepki gösteriyor, sorunları kaba güçle çözmeye kalkışıyor. Kısa yoldan doyuma ulaşmak istiyor. Güvensizlikgüvensizlik ve yetersizlikyetersizlik içinde olduğunda, kendisi gibi kişilerin oluşturduğu gruplarda yer alıyor. Cinselcinsel sapmaSapma da gösterebilen ergenlerin birçoğunun, alkolalkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu da görülüyor. Özellikle büyük kentlerdeki suça eğilimli, suçsuç işleyen çocukçocuk ve gençler, aileaile ve topluma karşıtopluma karşı kıskançlıkkıskançlık, kinKin, nefretnefret duyguları ile dolu olmalarının etkisiyle, saldırgan davranışdavranışsaldırgan davranışdavranış gösteriyorlar. Bunlar, kimi büyüklerin, suçsuç aleti olarak kullandıkları da oluyor. Yaptığı eylemin suçsuç olduğunu bile bile o eylemi sürdüren çocukçocuk ya da gence uyumsuzluğu büsbütün artıran, ezici, aşağılayıcı cezalar verme, şiddetşiddet uygulamaUygulama yerine, eğitici (geliştirici) cezalar verilmesi öneriliyor. Örneğin, küçük çocuklar, nedeni onların anlayacağı bir dille açıklanmak koşuluyla, suçun niteliğine uygun olarak, bir süre oyunoyun oynama hakkından yoksun bırakılıyor; kendisinden ihmal ettiği sorumluluğunu yerine getirmesi isteniyor Daha büyük çocuklara, bir süre sokağa çıkmama cezası verilebiliyor. Ders hazırlığını, ödevödev yapmayı savsaklayan öğrenciye, dersini, ödevini hazırlamadan, çalışmaçalışma masasından kalkmama, dışarı çıkmama cezası uygulanıyor. Belli bir süre televizyon izlememe, bilgisayarbilgisayar kullanmama cezası gibi, çocukları sevdiği şeyden yoksun bırakmak da eğitici cezacezaeğitici cezaceza sayılıyor. Bu tür cezaları ilk uygularken, çocukçocuk ve gencin göstereceği ağlama, tepinme, bağırma gibi tepkileri, birkaç kez, sakin ve kararlı bir biçimde göğüslemeyi başarabilen anne baba, ondan sonra, çocuğuna daha kolay sözsöz geçirebildiğini görüyor. Çocuğu ve Ergeni Suçsuç İşlemeye Hazırlayan Ailelerin ve Toplumun Özellikleri: Bunlar incelendiğinde, suça yönelmeyi ve suçsuç işlemeyi önleyecek önlemlerin çoğunun, aileye ve topluma düşen görevler olduğu anlaşılıyor. Birçok ülkede olduğu gibi, bizde de çocukçocuk suçluları yargılamak için çocuk mahkemeleriçocuk mahkemeleri kurulmuştur. 1979 tarih ve 2253 sayılı yasa, bu mahkemelerin 1987 yılına dek kuruluşlarının tamamlanmasını öngörmüşse de bunlar, 1992 yılı sonuna dek ancak, İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon’da kurulabilmiştir. Sözsöz konusu yasa, illerdeki mahkemelerde bir başkanla iki üyenin; ilçelerdekilerde de bir yargıcın bulunmasını; ayrıca bu mahkemelerde eğitimcieğitimci (pedagogpedagog), psikologpsikolog, psikiyatristPsikiyatrist gibi görevlilerin yer almasını öngörmüştür. Bugün, çocukçocuk suçluluğuna ilişkin hukuksal düzenlemelerin, ülkemizin de “ihtirazi kayıtla” 23.12.1994 tarihinde onaylamış olduğu Çocuk Haklarına Dair SözleşmesözleşmeÇocuk Haklarına Dair Sözleşmesözleşme’ye göre bir anan önce yapılması ve uygulamaya konulması gerekiyor. Bkz. çocuk ve ergende uyumuyum bozuklukları.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol