eğitim tarihi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
İlk çağlardan günümüze dek etkinliketkinlik gösteren eğitimeğitim kurumlarının ve buralardaki eğitimeğitim uygulamalarının gelişimini inceleyen bilim dalıbilim dalı; pedagoji tarihipedagoji tarihi. Okulun doğuşundan önce kültürel birikim, yeni kuşaklara aileaile, yaşamı, dindin, gelenekgelenek ve görenekler, sözlü edebiyatedebiyat, toplumdaki siyasalsiyasal ve ekonomik ilişkiler aracılığı ile aktarılıyordu. Daha sonra oluşturulan okulokul, içine doğduğu kültüre göre biçimlenmeye başladı; onun etkisiyle gelişti; sonra da onu etkileyen bir kurumKurum oldu. Eski eğitimeğitim, yeni eğitimden farklı olarak, “yetişkinlerin çocukçocuk ve gençlere bazı bilgiler ve alışkanlıklar kazandırmak için başvurdukları zorlayıcı, disiplinli, baskılı öğretimöğretim yolları” kullanılarak gerçekleştiriliyordu. Eski eğitimeğitim anlayışı, gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde bugün de büyük ölçüde egemenliğini sürdürüyor. İlkçağ’da olduğu gibi Ortaçağ’da da eğitimin en yaygın biçimi çıraklıktı. Herhangi bir meslekmeslek ya da zanaat dalının gerektirdiği bilgibilgi ve beceribeceri, bireye çıraklıkla kazandırılıyordu. Çıraklık, eski Mısır ve Babil’e dek uzanıyor. Kral Hammurabi, İ. Ö. 18. yüzyılda çıkarttığı yasada zanaatçıların zanaatlarını gençlere öğretmelerini istiyordu. Çıraklık sistemi, okullar açıldıktan sonra da etkili bir öğrenimöğrenim süreci olarak süregelmiştir. Bkz. Atinalılarda eğitimeğitim; Babil, Asur ve Sümerlerde eğitimeğitim; Batı’da eğitimin gelişimi; Çinlilerde eğitimeğitim; eğitim (Geleneksel Eğitimeğitimgeleneksel eğitimeğitim, Çağdaş Eğitimeğitimçağdaş eğitimeğitim); Fenikelilerde eğitimeğitim; Hintlilerde eğitimeğitim; İran’da eğitimeğitim; İsraillilerde eğitimeğitim; Mısırlılarda eğitimeğitim; Türklerde eğitimeğitim (Eski Türk Boylarında EğitimeğitimEski Türk Boylarında Eğitimeğitim; Medreseler, Sıbyan Okulları (Mahalle Mektepleri) ve Enderun Okulunda Eğitimeğitim; I. Meşrutiyet ve İstibdat Döneminde Eğitimin Durumu; II. Meşrutiyet Dönemindeki Eğitimeğitim ÇabalarıII. Meşrutiyet Dönemindeki Eğitimeğitim Çabaları; Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimeğitim Devrimi ve SonrasıTürkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimeğitim Devrimi ve Sonrası).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol