etkin öğrenme


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Öğrenmeöğrenme-öğretmeöğretme sürecinin kimi düzenleme ve uygulamalarından, değerlendirilip geliştirilmesinden öğrencinin sorumlu olduğu bir yaklaşımyaklaşım. Bu tür yaklaşımda öğrenciöğrenci kimi kararlar alıyor, özdüzenlemeözdüzenleme yapıyor; karmaşık işleri çözmek için ondan zihinselzihinsel yeteneklerini iyi kullanması isteniyor; bu işlerin tümünü yapma sorumluluğunu üstlenmesi bekleniyor. Örneğin, U, O, V biçimlerinden hangisini isterse sınıfı o biçimde düzenliyor. Ve istediği zamanzaman değiştirebiliyor. Eğitimeğitim ortamında kendi seçtiği öğrenmeöğrenme-öğretmeöğretme stratejistrateji, taktiktaktik, yöntemyöntem ve tekniğini kullanıyor; yerine başkasını koyabiliyor. Özdüzenlemeözdüzenleme, kendini gözlemleme ve değerlendirmedeğerlendirme, kendini geliştirdiğini gösteren davranışları ortaya koyma biçimindeki aşamalarla ortaya çıkabiliyor. Öğrenciöğrenci, etkin öğrenmeöğrenmeetkin öğrenmeöğrenme sürecinde karmaşık ve zor işlerle uğraşmaktan ve sorunları çözmekten sorumludur. Kendisinden bilginin benzer ve farklı yanlarını bulması; nedenini, niçinini, nasıl olduğunu anlaması; geçmişteki ve gelecekteki olası görünümlerini kestirmesi; bilgiyi başka biçimlere çevirmesi; kendisi için yeni olan sorunları çözmesi gerekiyor. Önemli olan, ezberleme değil; kavramaKavrama ve uygulamadır. Bu yaklaşımda öğrenciöğrenci, bilgiyi anlayacak, özümseyecek, kullanacak ve üretecektir. Bu amaçla ona yeni ve karmaşık sorunlar sunuluyor ve ondan bunları çözmesi isteniyor. Onun için öğrenciöğrenci araştırıyor, sorguluyor, tartışıyor, karşılaştırıyor, yeni örnekler veriyor, denenceler kuruyor, veriveri topluyor, onları çözümlüyor, keşifler yapıyor, nedenneden-sonuç bağlantılarını saptıyor. Bunları gerçekleştirirken bilgibilgi, beceribeceri ve duygularını etkin olarak kullanıyor; öbür öğrencilerle işbirliğiişbirliği yapıyor; bilgibilgi, beceribeceri ve değerlerini yeniden yapılandırıyor. Öğretmenöğretmen, etkin öğrenmede öğrenmeyi kolaylaştıran, eğitimeğitim ortamını zevk alınan duruma getiren bir yol gösterici oluyor. Sınıfta, etkin katılımın yarattığı bir canlılık bulunuyor ; düzeni öğrenciler sağlıyor ve sürdürüyor. Bu ortamda baskı, korkukorku, kaosKaos yer almıyor. Her öğrencinin düşüncelerini özgürce söylemesine, savunmasına; saygılı, sağduyulu, çabaçaba gösteren, araştırıcı, eleştirici, yapıcı ve yapılandırıcı, bilgili, kendini ve toplumu yaşamyaşam boyu değiştirip geliştiren, sorumluluksorumluluk sahibi, başarılı bir kişilikkişilik oluşturmasına olanak veriliyor. Bu amaçla öğrenciöğrenci, eğitimeğitim ortamında her öğrenmeöğrenme-öğretmeöğretme stratejistrateji,kuramKuram, taktiktaktik, yöntemyöntem ve tekniklerini kullanıyor. Bkz. öğrenme-öğretmeöğretme yaklaşımları.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol