MUSTAFA NECATİ


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1892-1929) Milli Eğitimde köklü atılımların öncüsü olan Türk devletdevlet adamı ve eğitimcieğitimci. Mustafa Necati, İzmirde doğdu; Ankara’da öldü. İzmir İdadisi’ni ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. 1914’te İzmir’de avukat olarak çalışmaya başladı. Kız Muallim Mektebi’nde öğretmenliköğretmenlik; 1915-1918 yılları arasında Şark İdadisi’nde yöneticilik yaptı. Demiryollarında hukuk danışmanlığında bulundu. 15 Mayıs 1919’da İzmir’iI Yunanlıların işgal etmesi üzerine Balıkesir’deki milli çetelerle birleşerek Kuva-yı Milliye Komutanlığı yaptı.Vasıf Çınar’la birlikte Balıkesir’de İzmir’e Doğru gazetesini çıkardı. Kutuluş Savaşı’ndan yana yazılar yayımladı. 1920’de Saruhan (Manisa) mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Sıvas İstiklal Mahkemesi üyeliği ve TBMM Müdafaamüdafaa-iI Hukuk Grubu kâtipliği yaptı. Kastamonu ve çevresi İstiklal Mahkemesi başkanlığını yürüttü. 1923’te İzmir mebusu seçildi. 20 Ekim 1923’te Mübadele İmar ve İskân Bakanı; 7 Mart 1924’te Adaletadalet Bakanı oldu. 1923-1925 arasında Muallimler Birliği Başkanlığına getirildi. 20 Aralık 1925’te Maarif Bakanlığı’na atandı. 20 Mart 1926’da Maarif-iI Umumiye Kanunu’nu çıkarttırdı. Bu yasa ile eğitimde sürekliliği sağlayacak olan Talim ve Terbiye Dairesi’ni ve eğitimin merkezleştirilmesini başlatan Maarif eminliklerini oluşturdu. Tevhid-iI Tedrisat Kanunu’nu uygalamaya koydu. Bakanlıkıta halk eğitimihalk eğitimi birimi, halk dersaneleri, sanayi-iI nefise (Güzel Sanatlar) müdürlüğü gibi yeni birçok örgütlenmelerle eğitimeğitim kurumlarının ve kadrolarının belirli bir ölçüde geli,şimini sağladı. 1926-1927 yıllarında Kayseri-Zincirdere’de ve Denizli’de ikji köy öğretmenöğretmen okulu açtırdı. 26 Mayıs 1927’de teknikteknik ve mesleki okulların Maarif Bakanlığına bağlanmasını sağladı. 1 Ocak 1928’de kabul edilen Latin harflerinin ülke çapında uygulanmasını yönetti. Öğretmenler için Terbiye dergisinin yayımını başlattı. Meskeki kurslar düzenleyerek öğretmenöğretmen niteliğinin yükseltilmesine çalıştı. Bkz. Türklerde eğitimeğitim (Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimeğitim Devrimi ve SonrasıTürkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimeğitim Devrimi ve Sonrası).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol