psikoloji


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilen insan ve hayvan davranışlarını; insanların algılamaalgılama, kavram oluşturmakavram oluşturma, usavurmausavurma, sorun çözmesorun çözme gibi bilişsel süreçlerini; duyguduygu, coşkucoşku, heyecanheyecan gibi özelliklerini; birbirleriyle etkileşimlerini bilimsel yöntemyöntemBilimsel Yöntemyöntem ve tekniklerle inceleyen bilim dalıbilim dalı; ruhbilimruhbilim. Psikolojipsikoloji, etimolojisindeki ruhruh gibi soyutSoyut, metafizikmetafizik ve doğaüstü kavramKavram ve açıklamalarla ilgilenmiyor; tüm bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yönleriyle insanı ve insanlar arası ilişkileri inceliyor. Psikolojipsikoloji, konusu gereği, sosyal bilimlerden fizikFizik bilimlere dek çok geniş bir alanda, çok sayıda alt dallarıyla yer alıyor. Hem temel bilimbilim hem de uygulamalı bilimbilim olma özelliği taşıyor. Psikolojipsikoloji, kaynağı olan felsefenin etkisiyle gelişimgelişim sürecinde birçok akıma, yaklaşıma sahne olmuştur ve olmayı sürdürüyor. İçerik ve yöntemyöntem açısından sosyal bilimlerle fizikFizik bilimler arasında yer aldığı için bir, gözlemlenen davranışlarla; bir de zekâzekâ, tutumtutum gibi gözlemlenen davranışlardan çıkarsanan (vardanan) davranışlarla ilgileniyor. Bu durumdurum nedeniyle psikolojipsikoloji, araştırmaaraştırma, ölçmeölçme yöntemyöntem ve teknikleri açısından zamanzaman zamanzaman haksız eleştirilere uğramıştır. Oysa psikolojipsikoloji, özellikle araştırmaaraştırma ve ölçmeölçme konusunda bilime birçok yöntemyöntem ve teknikteknik de kazandırmıştır. Antropolojiantropoloji, sosyolojiSosyoloji, felsefeFelsefe, biyolojibiyoloji, genetikGenetik, tıptıp gibi birçok alanla iç içe geçmiştir. Bunların her birinden hem yararlanıyor hem de onlara katkı yapıyor. Psikolojinin doğuşuna ve gelişimine pek çok düşünürdüşünür ve bilim insanıbilim insanı katkı yapmıştır. Birçok tartışmalı konusu bulunsa da Wundt’un ilk psikolojipsikoloji laboratuvarını açmasıyla (1879), psikolojinin bir bilim dalıbilim dalı olarak doğduğu görüşünü herkes paylaşıyor. Psikolojide pek çok alt dal oluşmuştur Bkz. adalet psikolojisi; algı psikolojisi; analitik psikolojipsikoloji; askerlik psikolojisi; benlik psikolojisi; Gestalt (biçimbiçim) psikolojisi; bilimsel psikolojipsikoloji; biliş psikolojisi; bireysel psikolojipsikoloji; biyolojik psikolojipsikoloji; bütüncü psikolojipsikoloji; çocuk psikolojisi; davranış bilimleri; davranışçı psikolojipsikoloji; deneysel psikolojipsikoloji, derinlik psikolojisiderinlik psikolojisi (psikanalizpsikanaliz); dil psikolojisi; eğitim psikolojisi, endüstri psikolojisiendüstri psikolojisi; ergen psikolojisi, evrim psikolojisievrim psikolojisi; fizyolojik psikolojipsikoloji; gelişim psikolojisi; hormik psikolojipsikoloji; hümanist psikolojipsikoloji; insanın sekiz çağı; işlevsel psikolojipsikoloji; karşılaştırmalı psikolojipsikoloji; klinik psikolojisi; Marxçı psikolojipsikoloji; okul psikolojisi, öğrenme psikolojisiöğrenme psikolojisi; özel eğitimeğitim gerektiren çocuklar psikolojisi, özgürlükten kaçışkaçış yaklaşımıözgürlükten kaçışkaçış yaklaşımı; personel psikolojisi; psikolojide ölçmeölçme; psikolojinin kısa tarihi; psikometri; psikolojik danışmadanışma; sosyal psikolojipsikoloji;varoluşçu psikolojipsikoloji.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol